Dunnink Staphorst Machinebouw en Konstruktiewerken B.V.

 NL

 PRIVACYVERKLARING KLANT- EN LEVERANCIERSADMINISTRATIE

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere
opdrachtnemers Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen
en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te
voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of
diensten inkopen.

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen
toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient
te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen
factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de
overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens
eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig
om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons
betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te
kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen
communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende
persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde
werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Doorgifte aan derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw
persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan
ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van
externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar
uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden
aan onze provider van serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de
bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden.

Direct marketing
Wij maken géén onderscheidt tussen eenmalige klanten en klanten met wie wij een duurzame
relatie hebben en vragen daarom al onze klanten om toestemming voor directe marketing.
 Als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens
bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van
onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen.
Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier
geen prijs meer op te stellen.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij
uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u
hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk
één jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u,
dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar
waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de
periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst.
Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe
aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het
wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te
wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken
tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of
overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich
wenden tot:

E.W. Dunnink
Weth. Kuijersstraat 6
7951 SL Staphorst
Tel : +31 522 46 12 25
E-mail : E.W.Dunnink@Dunninkstaphorst.nl

Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw
persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

14 Mei 2018

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

ENG


PRIVACY STATEMENT


Collection and use of personal data belonging to customers, suppliers and other
contractors

We would like to draw your attention to the fact that we will collect and use the personal data you
provide to us because this is necessary to conclude with you and perform a possible agreement. This
applies to both our (potential) customers and to parties from which we purchase goods and/or
services.

 If you are a (potential) customer of ours, we will use your data to be able to send you an offer, to
be able to determine what specifications or wishes certain goods or services must satisfy, in order to
be able to deliver goods or carry out the activities for you, in order to be able to invoice you and to
be able to communicate with you quickly and efficiently concerning the implementation aspects of
the agreement.

 If you are a (potential) supplier or another contractor, your personal data are also required for
concluding and performing the agreement. In case of purchasing, this is necessary in order to be
able to inform you what specifications or wishes certain goods or services should satisfy in our
opinion, to be able to send a request for an offer or to place an order with you, to be able to pay
your invoices and to able to communicate with you quickly and efficiently concerning other aspects
of the agreement.

You are not obliged to provide your personal data to us. If you do not provide personal data to us or
provide us with insufficient personal data it may be the case that we will not be able to carry out the
abovementioned activities.

 

Direct marketing to customers.

We do not distinguish between one-off customers and customers with whom you have a long-term
relationship and you therefore request the approval of all of your customers for direct marketing): If
you have granted us your approval to do so, we will store and use the personal data you have
provided in order to be able to inform you personally by e-mail in the future of our existing and new
products and services and possibly make you an offer in this connection. Every time we send you a
marketing e-mail, you have the option of informing us that you no longer wish to receive such e-
mails.

 

Retention period personal data belonging to customers, suppliers and other contractors

If you requested an offer from us, but you did not become a customer of ours, we will remove your
data at most one year after our last contact. We will also remove your personal data at most one
year after our last contact if we received an offer from you but we did not become your customer. If
you did become our customer or we did become your customer, we will retain your personal data for
a term of seven years after the end of the financial year in which the agreement with you was
performed. The period of seven years corresponds to the period for which we are obliged to keep our
records for the Tax and Customs Administration. We will remove your personal data after this period
has ended.

 

Collection and use of personal data belonging to business clients (other than customers,
suppliers and other contractors)

We would like to draw your attention to the fact that we will collect and use the personal data you
provide to us because you have consented thereto or because this is necessary in order to look after
our legitimate interests. We process the following data: name, address and contact details.If you are a business relation of ours, we will use your data to be able to contact you for purposes
that are in the interest of our business. This includes for example discussion of a possible
collaboration, providing and obtaining information and maintenance of our network.

 

You are not obliged to provide your personal data to us. If you do not provide personal data to us or
provide us with insufficient personal data it may be the case that we will not be able to carry out the
abovementioned activities.

 

Direct marketing to business clients

If you have granted us your approval to do so, we will store and use the personal data you have
provided in order to be able to inform you personally by e-mail in the future of our existing and new
products and services and possibly make you an offer in this connection. Every time we send you a
marketing e-mail, you have the option of informing us that you no longer wish to receive such e-
mails. See in this connection the opt-out link at the bottom of each mailing.

 

Retention period personal data belonging to business relations
Personal data belonging to business relations will be removed one year after our last contact.

 

Cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer, tablet or smartphone during the visit
to our website. Information is stored in these text files that is later recognised again by the website
during a subsequent visit.

 

Our website uses tracking cookies if you have consented thereto. We do so to collect information
about your internet behaviour so that we can present you with targeted offers of products or services.
You have the right to withdraw your consent at any time. Your data are stored for at most one year.
We also place functional cookies. We do so in order to make it easy to use our website. This includes
matters such as keeping products in your shopping cart or remembering your login details during
your visit.

 

Analytical cookies allow us to see what pages are visited and what sections of our website receive
clicks. We use Google Analytics for this purpose. The information collected by Google in this way is
anonymised as much as possible.

 

Transfer to third parties
In connection with the performance of a possible agreement with you it may be necessary to provide
your personal data to parties that supply parts, materials or products to us or who perform activities
on our instructions. We furthermore make use of external server space for the storage of (parts of)
our sales and purchasing records and our records of business relations. Your personal data are part
of these records. Therefore your personal data are provided to the service space provider. We also
use Microsoft Office and the related storage facilities for e-mails and other files. As we make use of
a newsletter mailing service, your personal data are finally transferred to the provider of this service.

 

Your rights

You have the right to request to inspect your own personal data. If there is reason to do so, you may
also request us to supplement your personal data or to correct inaccuracies. You also have the right
to request that your personal data be deleted or that the use of your personal data be limited. You
can also submit an objection to the collection and use of your personal data to us or submit a
complaint to the Dutch Data Protection Authority. And finally, you have the right to request to obtain
your personal data or that they are transferred to another party. In order to be able to exercise your
rights, you can apply to:

 

E.W. Dunnink
Weth. Kuijersstraat 6
7951 SL Staphorst
Tel : +31 522 46 12 25
E-mail : E.W.Dunnink@Dunninkstaphorst.nl

 

Naturally you can contact us if you have questions or require further data concerning the collection
and use of your personal data.

 

May 14th 2018